1.Lãnh đạo tổ KSNK qua các thời kỳ

Bà: Trần Thị Hằng, sinh năm 1990

Quê quán: xã Phú Long, Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 4/ 2018 đến nay tháng 11/2020  làm tổ trưởng tổ kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm y tế huyện Gia Viễn

2. Tổ chức nhân sự:

- Tổng số nhân viên: 04

- Tổ trưởng: 01

- Tổ phó: 01

- Nhân viên : 02

3. Nhiệm vụ của tổ

 - Xem xét, đề xuất, tư vấn cho Giám đốc đơn vị xây dựng, sửa đổi ,bổ sung các quy định kỹ thuật chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn phù hợp với quy định của Bộ Y Tế. Tư vấn cho Giám đốc đơn vị về kế hoạch phát triển công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa nhiễm khuẩn liên quan đến cấp cứu, điều trị chăm sóc y tế, dịch bệnh, tư vấn sửa chữa, thiết kế xây dựng mới các công trình y tế trong đơn vị phù hợp với nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác tổ chức thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải y té trong đơn vị.

 - Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại chương II thông tư 16/2018TT- BYT.

* Trung tâm đã thành lập Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn trung tâm do Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là trưởng phó phòng chức năng, trưởng khoa. Tổ kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại trung tâm.

* Trung tâm đã xây dựng các quy trình liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn như: quy trình khủ khuẩn – tiệt khuẩn dụng cụ, quy trình xử lý chất thải rắn y tế, quy trình xử lý chất thải lỏng y tế, quy trình xử lý đồ vải… và phổ biến trong toàn bộ nhân viên trong trung tâm.

* Tổ chức các lớp tập huấn về: triển khai Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT- BYT- BTNMT, hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ- BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế, Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh….

4. Ứng dụng khoa học kỹ thuật:

Ứng dụng phần mềm Viettel - His trong việc báo cáo quản lý kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

5. Công tác khác

- Triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại trung tâm

- Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện tại các khoa trọng điểm

- Phối hợp với khoa kiểm soát bệnh tật phòng chống dịch bệnh Covid

- Tổ chức ngày hội vệ sinh tay

- Tập huấn cơ sở y tế xanh sạch đẹp và vệ sinh tay