1. Lãnh đạo

- Lãnh đạo tiền nhiệm: Bùi Xuân Tiến 

2. Chức năng nhiệm vụ

a) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

c) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

d) Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

đ) Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

e) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

g) Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

h) Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

i) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

k) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

3. Hoạt động chuyên môn

- Giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng, khám bệnh và cận lâm sàng.

- Thống kê đồ vải phục vụ người bệnh của các khoa phòng, quần áo công tác của cán bộ viên chức và lên kế hoạch triển khai may hàng năm đáp ứng nhu cầu đồ vải phục vụ người bệnh và trang phục công tác cho nhân viên Bệnh viện.

- Chỉ đạo các khoa thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà người bệnh.

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh toàn Bệnh viện

- Tổ chức kiểm tra tay nghề điều dưỡng và hội thi điều dưỡng giỏi

- Chủ trì các buổi giao ban điều dưỡng trưởng, họp hội đồng người bệnh.

- Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác điều dưỡng hàng năm.