1. Lãnh đạo phòng khám ĐKKV Gián

  - Đỗ Ngọc Cảnh        Phó Giám đốc BV  - Phụ trách phòng khám

Quê quán: xã Gia Hòa – Gia Viễn – Ninh Bình

Phụ trách phòng khám từ 13/10/2020

 - Vũ Thị Yến               Phụ trách phòng khám

Quê quán: xã Quỳnh lưu  -  Nho quan – Ninh Bình

 Phụ trách phòng khám từ  tháng 10/2019 đến  02.06.2020

- Phạm Thị Hải Hà      Phụ trách phòng khám

Quê quán: xã Quỳnh Lưu - Nho Quan Ninh Bình

Phụ Trách từ 02 / 06 /2020 đến 13/10 /2020

2. Tổ chức nhân sự PKĐK Gián

 - Tổng số nhân viên: 08 người

 - Trưởng khoa/phó khoa/phụ trách khoa: 01 người

 - Điều dưỡng Phụ trách : 01 người

3. Nhiệm vụ Phòng Khám ĐKKV Gián

a. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác khám chữa bệnh tại phòng khám thuộc Sở Y tế và TTYT huyện có thẩm quyền phê duyệt.

b. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp v, theo quy định của pháp luật.

c. Quản lý và triển khai thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.

d. Tham gia nghiên cứu khoa học, kỹ thuật mới.

4. Ứng dụng khoa học kỹ thuật

 Ứng dụng phầm mềm Viettel – His 2018 trong việc khám chữa bệnh.

5. Công tác khác

 - Đẩy mạnh tổ chức thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn toàn huyện

 - Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh tốt  “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh” trên địa bàn.