• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA VIỄN

Đổi mới công tác tài chính kế toán

 

 

Đổi mới, phát triển để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ và trọng trách vô cùng to lớn của ngành Y tế. Xác định mục tiêu đó, ngành Y tế phấn đấu luôn đảm bảo công bằng, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, trong đó việc phát triển và hoạt động có hiệu quả đối với các cơ sở y tế đặc biệt là hệ thống các cơ sở y tế công lập đã và đang là một vấn đề được quan tâm đặc biệt của ngành Y tế.

Nằm trong hệ thống các cơ sở y tế công lập của cả nước, trong năm qua Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn đã chủ động cơ cấu lại bộ máy tổ chức, tăng cường công tác quản lý trong đó chú trọng đến nâng cao vai trò của công tác tài chính kế toán. Hiện tại đội ngũ Phòng Tài chính kế toán có 8 cán bộ phụ trách các lĩnh vực chuyên môn khác nhau được trang bị các thiết bị, phần mềm quản lý đảm bảo các điều kiện để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là đơn vị thực hiện tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên. Thực hiện chủ trương mới, Phòng Tài chính kế toán luôn phấn đấu đáp ứng tốt các công việc được lãnh đạo phân công và thực hiện các nghiệp vụ chuyên ngành đảm bảo theo quy định. Đã tham mưu xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch viện phí, chỉ tiêu thu các dịch vụ hàng năm; tổ chức tốt công tác thu viện phí và dịch vụ; rà soát cân đối xây dựng dự toán các nguồn thu, chi hàng năm; duy trì bảo đảm đáp ứng nhu cầu chi các hoạt động thường xuyên của trung tâm; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với việc áp dụng phần mềm “Quản lý bệnh viện” nhằm đáp ứng được các yêu cầu quản lý nghiệp vụ của bệnh viện và quản lý tốt hồ sơ hành chính, quá trình điều trị và các xét nghiệm đối với bệnh nhân; tăng cường chất lượng thông tin của bệnh viện...Quản lý chặt chẽ toàn bộ thông tin về tình hình sử dụng tài sản, kinh phí của đơn vị, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho hoạt động quản lý; thời gian hạch toán và thanh quyết toán đáp ứng kịp thời đúng thời gian.

Đặc biệt, với vai trò là một công cụ quản lý quan trọng, Phòng Tài chính kế toán đã tổ chức thực hiện một cách hợp lý, khoa học, sự phân công nhiệm rõ ràng công cụ kế toán cho từng bộ phận, từng người trong bộ máy kế toán; các phương pháp, nguyên tắc và chế độ kế toán hiện hành, tổ chức vận dụng hình thức kế toán phù hợp, các phương tiện kỹ thuật tính toán hiện có thực hiện đảm bảo chất lượng của công tác kế toán tại đơn vị.

                                                                          Nguyễn Thị Dung

         

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Dung