BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Bảng giá dịch vụ theo Thông tư 132019TT-BYT( giá dịch vụ KCB BHYT) và Giá theo Nghị Quyết 27-2019-NQ-HĐND tỉnh Ninh Bình ( Giá dịch vụ KCB ngoài BHYT)

Bảng giá dịch vụ theo Thông tư 132019TT-BYT( giá dịch vụ KCB BHYT) và Giá theo Nghị Quyết 32-2020-NQ-HĐND tỉnh Ninh Bình ( Giá dịch vụ KCB ngoài BHYT)